[Termin dokonania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Art. 7a. - Wyrób... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 7a. - [Termin dokonania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  7a.  [Termin dokonania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych]
1.  23
 Wpisu przedsiębiorcy do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR wniosku o wpis do rejestru.
2.  24
 Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej po uprzednim zawiadomieniu o tym Dyrektora Generalnego KOWR na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru nie później niż przed upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru.
3.  25
 Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze.
23 Art. 7a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
24 Art. 7a ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
25 Art. 7a ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.