Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.84.560

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 20 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie wyrobu i sprzedaży pochodnych arsenobenzolu, używanych w praktyce lekarskiej.

Na w mocy art. 2 p. 13 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 63, poz. 371) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Wyrób i sprzedaż pochodnych arsenobenzolu, używanych w praktyce lekarskiej, zezwala się wyłącznie osobom, które otrzymają odpowiednią koncesję od Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Art.  2.

Zakłady wyrobu pochodnych arsenobenzolu podlegają kontroli państwowych władz sanitarnych. Kontrola ta będzie prowadzona zgodnie z instrukcją, wydaną przez Ministra Zdrowia Publicznego.

Art.  3.

Wszystkie zakłady wyrobu pochodnych arsenobenzolu obowiązane są prowadzić szczegółowe wykazy ilości wyprodukowanych pochodnych arsenobenzolu, oraz notować komu, w jakim czasie i w jakich ilościach były one odstępowane.

Art.  4.

Pochodne arsenobenzolu mogą być wydawane z zakładu produkującego je, nie inaczej, jak po uprzednim zbadaniu. Badanie pochodnych arsenobenzolu porucza się specjalnej komisji państwowej wyznaczonej przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

Art.  5.

Pochodne arsenobenzolu, wypuszczone w obieg z zakładów, powinny posiadać na opakowaniu zewnętrznem, i na każdej ampułce: a) firmą producenta, b) nazwą pochodnej arsenobenzolu, c) numer serji kontroli państwowej, d) liczbę porządkową ampułki z danej serji.

Art.  6. 1

Przywóz z zagranicy pochodnych arsenobenzolu, używanych w praktyce lekarskiej, może być dozwolony wyłącznie za każdorazowem zezwoleniem Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Wypuszczane na rynek być one mogą dopiero po uprzedniem zbadaniu. Badanie to porucza się specjalnej komisji państwowej, wyznaczonej przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

Używane w lecznictwie pochodne arsenobenzolu, sprowadzane z zagranicy, powinny posiadać na opakowaniu zewnętrznem: a) firmę producenta, b) nazwę pochodnej arsenobenzolu, c) numer serji kontroli państwowej, d) liczby porządkowe ampułek z danej serji.

Art.  7.

Winni przekroczenia przepisów niniejszego rozporządzenia ulegną karze w myśl ogólnych postanowień karnych.

Art.  8.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia na całym obszarze Państwa Polskiego.

1 Art. 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 lipca 1921 r. (Dz.U.21.63.394) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 1921 r.