Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  19.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.