Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  18.

Traci moc ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o produkcji win, moszczów winnych i miodów pitnych oraz o obrocie tymi produktami (Dz. U. Nr 58, poz. 462, z 1958 r. Nr 45, poz. 224 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324).