Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  15.
1. Kto:
1) 7 produkuje wyroby winiarskie z naruszeniem art. 3-5 i art. 14 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 lub wprowadza takie wyroby do obrotu albo
2) sprowadza z zagranicy lub rozlewa wyroby winiarskie nie spełniające wymogów określonych w ustawie lub wprowadza je do obrotu, albo
3) wbrew art. 7 ust. 1 w nazwach win owocowych używa nazw winorośli lub tradycyjnych nazw win gronowych, a w nazwach napojów winopodobnych, winopochodnych oraz niskoalkoholowych używa określeń sugerujących, że napoje te są winami lub miodami pitnymi

- podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
7 Art. 15 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.