Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  14. 6

 

1. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, oprócz wymagań określonych odrębnymi przepisami, jest obowiązany do:
1) wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli obejmującego w szczególności:
a) częstotliwość i sposób pobierania próbek do badań jakościowych,
b) metody badań,
c) sposób postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym,
2) dysponowania planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
c) stanowisk pracy,
3) stosowania Polskich Norm dotyczących wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich,
4) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości.
2. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni, organ zezwalający.
6 Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.