Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  10. 2

Organem właściwym w sprawach wydania, odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia jest minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej "organem zezwalającym".

2 Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.