Art. 7c. - [Wykreślenie z rejestru] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  7c.  [Wykreślenie z rejestru]

Dyrektor Generalny KOWR wykreśla przedsiębiorcę z rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2:

1)
na jego wniosek;
2)
w przypadku gdy:
a)
przedsiębiorca nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego od 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o braku wpisu albo wykreśleniu przedsiębiorcy,
b)
decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 1, stała się ostateczna,
c)
następca prawny nie złoży wniosku, o którym mowa w art. 7ba ust. 1 pkt 1, albo nie złoży tego wniosku w terminie określonym w art. 7ba ust. 3.