Art. 7ba. - [Zmiana wpisu w rejestrze na wniosek następcy prawnego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  7ba.  [Zmiana wpisu w rejestrze na wniosek następcy prawnego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru]
1. 
W razie śmierci, rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, albo w przypadku zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których nastąpiło następstwo prawne, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w danym rejestrze na wniosek następcy prawnego tego przedsiębiorcy, jeżeli ten następca prawny złoży:
1)
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, oraz przeniesienie na niego uprawnień wynikających z wpisu do danego rejestru;
2)
oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 oraz:
a)
pkt 7 - w przypadku następcy prawnego wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
b)
pkt 8 - w przypadku następcy prawnego wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a jeżeli jest kilku właścicieli przedsiębiorstwa - pisemną zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego właściciela przedsiębiorstwa uprawnień wynikających z wpisu do danego rejestru.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do danego rejestru z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.
4. 
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, został złożony po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie wszczyna się postępowania w sprawie zmiany wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2.
5. 
Do dokonania wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, zmienionych danych, w przypadkach określonych w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2, 6 i 7.
6. 
Jeżeli zostały spełnione wymagania, o których mowa w ust. 2 i art. 5 ust. 2 pkt 6, 7 lub 8, następca prawny może wykonywać uprawnienia wynikające z wpisu przedsiębiorcy do danego rejestru także przed dokonaniem zmiany wpisu w rejestrze. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następca prawny jest obowiązany wykonywać obowiązki związane z wpisem do danego rejestru.
7. 
Jeżeli zostały spełnione określone w ustawie wymagania dotyczące przeniesienia na następcę prawnego uprawnień wynikających z wpisu do danego rejestru, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze.
8. 
W przypadku gdy został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), stosuje się przepis art. 45 tej ustawy.