Art. 7. - [Wydanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  7.  [Wydanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru]
1. 
Dyrektor Generalny KOWR wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach:
1)
gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6, 7 lub 8 albo art. 6 ust. 7 i 8, niezgodne ze stanem faktycznym;
2)
gdy przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez Dyrektora Generalnego KOWR terminie;
3)
stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
4)
cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na:
a)
zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
b)
kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
c)
prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem,
d)
nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono skład podatkowy.
2. 
Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 Dyrektor Generalny KOWR wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.
3. 
Dyrektor Generalny KOWR powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.