Art. 6a. - [Termin dokonania wpisu do rejestru] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  6a.  [Termin dokonania wpisu do rejestru]
1. 
Wpisu przedsiębiorcy do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR wniosku o wpis do danego rejestru.
2. 
Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu do danego rejestru w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej po uprzednim zawiadomieniu o tym Dyrektora Generalnego KOWR na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR uzupełnienia wniosku o wpis do danego rejestru.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosku o zmianę wpisu w rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2.