Art. 6. - [Dane podlegające wpisowi do rejestrów; jawność rejestrów; zaświadczenia; prostowanie wpisów w rejestrach] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  6.  [Dane podlegające wpisowi do rejestrów; jawność rejestrów; zaświadczenia; prostowanie wpisów w rejestrach]
1. 
Wpisowi do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, podlegają następujące dane:
1)
firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem;
3)
określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
4)
data dokonania wpisu.
2. 
(uchylony).
3. 
Rejestry są jawne.
4. 
Dyrektor Generalny KOWR wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.
5. 
Dyrektor Generalny KOWR prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
6. 
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
7. 
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zawiera informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1-3, oraz wskazanie danych zawartych w danym rejestrze, które uległy zmianie, a jeżeli zmiana dotyczy zmiany danych zawartych w rejestrze, o którym mowa:
1)
w art. 3 ust. 1, w zakresie:
a)
wskazania rodzaju lub maksymalnej rocznej wielkości produkcji w ramach działalności gospodarczej objętej wpisem lub
b)
określenia miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej

- wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 i 7;

2)
w art. 3 ust. 2, w zakresie:
a)
wskazania maksymalnej rocznej wielkości wytwarzanych wyrobów tytoniowych lub
b)
określenia miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej

- wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 i 8.

8. 
W przypadku zmiany danych w rejestrze, o którym mowa w art. 3:
1)
ust. 1, innych niż wskazane w ust. 7 pkt 1,
2)
ust. 2, innych niż wskazane w ust. 7 pkt 2

- wniosek o zmianę wpisu w danym rejestrze zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7 lub 8.

9. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 i 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
10. 
Jeżeli wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 2, spełnia wymagania określone w ust. 7 i 8, art. 5 ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1-3 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do rejestru określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w danym rejestrze.