Art. 5. - [Wniosek o wpis do rejestru] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  5.  [Wniosek o wpis do rejestru]
1. 
Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, oraz zmiany wpisu w tych rejestrach dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.
1a. 
Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, oraz wniosek o zmianę wpisu w tych rejestrach składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.
2. 
Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zawiera następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres do doręczeń;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
wskazanie:
a)
rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, spośród następujących:
wyrób alkoholu etylowego,
oczyszczanie alkoholu etylowego,
skażanie alkoholu etylowego,
odwadnianie alkoholu etylowego,
b)
maksymalnej rocznej wielkości produkcji w ramach danego rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, wyrażonej w litrach alkoholu 100% objętościowych (obj.)

- w przypadku wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1;

4a)
wskazanie maksymalnej rocznej wielkości wytwarzanych wyrobów tytoniowych wyrażonej:
a)
w tonach lub
b)
w sztukach, jeżeli wyrób tytoniowy będzie wyrabiany w postaci:
cygaretek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
cygar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w tiret pierwszym,
papierosów w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy, o której mowa w tiret pierwszym
w przypadku wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2;
5)
wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6)
oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
a)
spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 3 pkt 2, 3, 5 i 6 oraz ust. 4 i 5,
b)
nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;
7)
oświadczenie przedsiębiorcy wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego są kompletne i zgodne z prawdą;
8)
oświadczenie przedsiębiorcy wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych są kompletne i zgodne z prawdą.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, 7 lub 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. 
Jeżeli wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, spełnia wymagania określone w ust. 1-2 i 6 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do tych rejestrów określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR wpisuje przedsiębiorcę do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2.