Art. 3. - [Wyrób, oczyszczanie, skażanie i odwadnianie alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych jako działalność regulowana; obowiązek wpisu do rejestru; wymagania wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą objętą wpisem do rejestru] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  3.  [Wyrób, oczyszczanie, skażanie i odwadnianie alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych jako działalność regulowana; obowiązek wpisu do rejestru; wymagania wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą objętą wpisem do rejestru]
1. 
Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029), i wymaga uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.
2. 
Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.
3. 
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1)
wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie:
a)
częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
b)
metody badań,
c)
sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym;
2)
dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a)
linii technologicznych,
b)
dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
c)
stanowisk pracy;
3)
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości;
4)
zagospodarować wywar powstały przy produkcji alkoholu etylowego na cele paszowe lub inne cele rolnicze albo go utylizować, w przypadku przedsiębiorców prowadzących wyrób alkoholu etylowego;
5)
posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza;
6)
nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w przypadku gdy zalega z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa - jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760), wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o której mowa w art. 52 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723), co potwierdzają wydane na jego wniosek zaświadczenia.
4. 
Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 3, zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane na wniosek tego przedsiębiorcy przez:
1)
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
2)
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz
3)
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

- właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania danej działalności.

5. 
Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych może wykonywać przedsiębiorca, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
1)
osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
2)
spółką jawną - którego wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1, a w przypadku wspólnika będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa;
3)
spółką komandytową - którego komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa;
4)
spółką komandytowo-akcyjną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1.