Art. 2a. - [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.a.; wymagania dotyczące wniosków i zawiadomień składanych na podstawie ustawy] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  2a.  [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.a.; wymagania dotyczące wniosków i zawiadomień składanych na podstawie ustawy]
1. 
Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej "Kpa", chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
2. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "KOWR", wniosek ten składa się na piśmie.
3. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie zawiadomienia do Dyrektora Generalnego KOWR, zawiadomienie to spełnia wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej określone w przepisach Kpa.