Art. 12. - [Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  12.  [Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru]
1. 
Kto, będąc wpisanym do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wbrew obowiązkowi, o którym mowa:
1)
w art. 3 ust. 3:
a)
pkt 1, nie wdrożył systemu wewnętrznej kontroli,
b)
pkt 2, nie dysponuje planem zakładu,
c)
pkt 3, nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości,
2)
w art. 6 ust. 6, nie złożył wniosku o zmianę wpisu w danym rejestrze albo nie złożył tego wniosku w terminie określonym w tym przepisie,
3)
w art. 8 ust. 2, nie zawiadomił Dyrektora Generalnego KOWR o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej określonej we wpisie do danego rejestru w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania tej działalności

- podlega karze grzywny.

2. 
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.