Art. 10. - [Przebieg skażania alkoholu etylowego] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  10.  [Przebieg skażania alkoholu etylowego]
1. 
Czynności związane ze skażaniem alkoholu etylowego dokonuje się przy udziale co najmniej dwóch pracowników przedsiębiorcy wykonującego skażanie.
2. 
Środki skażające przed ich zastosowaniem muszą być zbadane w celu ich identyfikacji.
3. 
Z każdej partii skażonego alkoholu etylowego pobiera się w miejscu skażenia próbkę w ilości 0,5 litra, która po zabezpieczeniu musi być przechowywana przez okres trzech miesięcy, z tym że przy skażaniu alkoholu etylowego na cele perfumeryjno-kosmetyczne próbkę pobiera się w ilości nie mniejszej niż 0,05 litra.
4. 
Po trzymiesięcznym okresie przechowywania próbki skażonego alkoholu etylowego muszą być zagospodarowane lub komisyjnie zlikwidowane.
5. 
Pomieszczenia lub wydzielone miejsca, gdzie przechowywane są próbki skażonego alkoholu etylowego, muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.