Wyrażenie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1787

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2021 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 230 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 117d ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wyraża zgodę na przedłużenie, na okres 60 dni, stanu wyjątkowego wprowadzonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612).