Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.42.181

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 1996 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) oraz w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 1991 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których prywatyzacja wymaga zgody Rady Ministrów (Dz. U. Nr 99, poz. 441), zarządza się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.