Wypuszczenie Serji XVI biletów skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.63.562

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 lipca 1927 r.
w sprawie wypuszczenia Serji XVI biletów skarbowych.

Na podstawie art. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych (Dz. U. R. P. № 73, poz. 507), w brzmieniu art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do zaciągnięcia pożyczek państwowych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredytowych (Dz. U. R. P. № 119, poz. 859) zarządzam co następuje:
Z dniem 15 lipca 1927 r. wypuszcza się Serję XVI biletów skarbowych w odcinkach po 1.000 i 10.000 złotych z terminem płatności w dniu 15 października 1927 r. na ogólną sumę złotych 25.000.000.
Serja XVI biletów skarbowych jest oprocentowaną w stosunku 6 od sta rocznie.
Sprzedaż Serji XVI-ej biletów skarbowych odbywać się będzie w Oddziałach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz innych instytucjach państwowych i prywatnych, upoważnionych do tego przez Ministra Skarbu.
Serja XVI biletów skarbowych będzie wykupywaną od dnia 15 października 1927 r. do dnia 15 kwietnia 1928 r. przez Centralną Kasę Państwową, Oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego oraz inne instytucje, upoważnione przez Ministra Skarbu; poczynając zaś od dnia 16 kwietnia 1928 r. do dnia 15 października 1937 r. jedynie przez Centralną Kasę Państwową.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.