Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.5.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 stycznia 1922 r.
o wypuszczeniu serji III biletów skarbowych.

Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dn. 30 kwietnia 1920 r. o biletach skarbowych (Dz. U. R. P. № 38 poz. 218) oraz art. 2 i 3 ustawy z dn. 17 grudnia 1921 r. o wypuszczeniu serji III biletów skarbowych (Dz. U. R. P. № 106 poz. 771) zarządza się co następuje:
§  1. Z dniem 1 lutego 1922 r. wypuszcza się. serję lii biletów skarbowych w odcinkach po 5.000 mkp., 10.000 mkp., 25.000 mkp., 50.000 mkp. i 100.000 mkp.
§  2. Bilety skarbowe serji III płatne są w dniu 1 lutego 1923 r.
§  3. Bilety skarbowe serji III są oprocentowane w stosunku 5 od sta rocznie. Odsetki są płatne z góry przez potrącenie od sumy imiennej biletów.
§  4. Bilety skarbowe serji III sprzedają: Centralna Kasa Państwowa, kasy skarbowe oraz oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej według ich wartości dziennej obliczonej w myśl § 3.
§  5. Z obliczanej przy sprzedaży biletów skarbowych serji III kwoty należnych odsetek nie dokonywa się żadnych potrąceń.
§  6. Bilety skarbowe serji III będą opłacane bez żadnych potrąceń, począwszy od dnia 1 lutego 1923 r. aż do dnia 1 lutego 1933 roku przez Centralną Kasą Państwową, kasy skarbowe oraz oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
§  7. Przed terminem płatności, wskazanym w § 2, bilety skarbowe serji III będą na żądanie posiadaczy wykupywane przez Centralną Kasą Państwową, kasy skarbowe oraz oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej według ich wartości dziennej bez pobierania za tę czynność żadnych opłat ani prowizji oraz będą na tych samych zasadach przyjmowane przy wszelkich wpłatach przez Centralną Kasę Państwową i kasy skarbowe.
§  8. Bilety skarbowe serji III będą przyjmowane jako kaucje i wadja według wartości imiennej.
§  9. Oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej przyjmują bilety skarbowe serji III do depozytu bezpłatnie.
§  10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.