Wypuszczenie serji II premjowej pożyczki dolarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.8.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 stycznia 1926 r.
o wypuszczeniu serji II premjowej pożyczki dolarowej.

Na podstawie art. 1, 12 i 14 ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie wypuszczenia serji II premjowej pożyczki dolarowej (Dz. U. R. P. № 129, poz. 919) zarządza się co następuje:
Z dniem 1 lutego 1926 r. wypuszcza się serję II premjowej pożyczki dolarowej z terminem płatności w dniu 1 lutego 1931 r. w obligacjach na okaziciela, w odcinkach po 5 dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na łączną sumę 5 miljonów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Obligacje serji II premjowej pożyczki dolarowej będą sprzedawane w oddziałach Banku Polskiego oraz w innych instytucjach upoważnionych przez Ministra Skarbu:
a)
za monety złote, które będą obliczane podług równi monetarnej w stosunku do dolara Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a zatem 100 dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej równa się 518 frankom unji łacińskiej, lub 419,79 markom niemieckim, lub 194,34 rublom rosyjskim, lub 493,52 koronom austrjackim, lub 248,78 guldenom holenderskim, lub 373,15 koronom skandynawskim, lub 20,55 funtom angielskim; monety winny być nieuszkodzone i niestarte;
b)
za złoto w sztabach, opatrzone stemplem głównego urzędu probierczego, przyczem 1 kilogram czystego złota przyjmuje się jako 664,54 dolara Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej;
c)
za dolary Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz dewizy na New York płatne w instytucjach bankowych o niewątpliwej zdolności płatniczej;
d)
za następujące waluty i dewizy, płatne w instytucjach bankowych o niewątpliwej zdolności płatniczej: dolary kanadyjskie, franki francuskie, belgijskie i szwajcarskie, funty angielskie, liry włoskie, guldeny holenderskie, korony duńskie, szwedzkie, norweskie, czechosłowackie oraz szylingi austrjackie; waluty te i dewizy będą przeliczone na dolary Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podług kursu dnia na podstawie notowań giełd zagranicznych;
e)
oraz za zgodą Ministra Skarbu za złote według kursu dziennego banknotu dolarowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej według notowań warszawskiej giełdy pieniężnej w dniu poprzedzającym, a w razie braku notowań banknotów miarodajnym jest kurs czeku na New York.
Obligacje 5% premjowej pożyczki dolarowej serji I będą na żądania właścicieli poczynając od dnia 1 lutego 1926 r. wymieniane na obligacje serji II z prawem zachowania ostatniego kuponu, którego termin płatności przypada w dniu 1 marca 1926 r.
Cena emisyjna oraz cena przedterminowego wykupu serji II premjowej pożyczki dolarowej będzie ustalaną przez Ministra Skarbu zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie wypuszczenia serji II premjowej pożyczki dolarowej.

Minister Skarbu będzie podawał ceną emisyjną oraz ceny przedterminowego wykupu, w formie obwieszczeń w Monitorze Polskim.

Procenty od obligacyj serji II premjowej pożyczki dolarowej w wysokości 5 od sta rocznie płacone będą zdołu w terminach półrocznych.

Obligacje serji II premjowej pożyczki dolarowej zaopatrzone będą w 10 kuponów, z których pierwszy płatny będzie w dniu 1 sierpnia 1926 r., następne zaś w równych terminach półrocznych, przyczem ostatni kupon płatny będzie w dniu 1 lutego 1931 r.

Obligacje serji II premjowej pożyczki dolarowej sprzedawane będą według ich ceny emisyjnej ustalonej zgodnie z § 4 niniejszego rozporządzenia z doliczeniem wartości dziennej bieżącego kuponu za czas od dnia sprzedaży.
Losowanie premji odbywać się będzie w następujących terminach:
a)
w dniu 1 marca i 1 września r. 1926, 1927, 1928, 1929 oraz 1930 wylosowane będą w każdym z powyższych terminów następujące premje:
1premjaw wysokości40.000dolarów,
1""8.000"
3premjepo 3.000dolarów,
5premij " 1.000"
10" " 500"
80" " 100"

Ogółem zostanie wylosowanych w każdym z powyższych terminów 100 premij na łączną sumę 75.000 dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

b)
w dniu 1 maja, 1 lipca i 1 listopada 1926 r. oraz w dn. 1 stycznia, 1 maja, 1 lipca i 1 listopada 1927, 1928, 1929 i 1930 roku jak również w dniu 1 stycznia 1931 r. wylosowane zostaną w każdym z powyższych terminów następujące premje:
1premjaw wysokości8.000dolarów,
1""3.000"
5premijpo1.000dolarów,
10""500"
40""100"

Ogółem w każdym z powyższych terminów wylosowanych zostanie 57 premij na łączną sumę 25.000 dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Gdyby termin losowania wypadł w święto lub w niedzielę, losowanie przenosi się na następny dzień powszedni.

Losowanie wygranych będzie dokonywane publicznie przez komisję rządowa, złożoną z 2 przedstawicieli Ministerstwa Skarbu, notarjusza i 2 obywateli wyznaczonych przez prezydenta m. st. Warszawy, przy współudziale sił technicznych.

Losowanie każdej wygranej składa się z dwóch ciągnień, dokonywanych w następujący sposób: do każdej z dwóch urn, oznaczonych numerami 1 i 2 wrzuca się przed rozpoczęciem losowania zwitki z kolejnemi numerami od 000 do 999; po zmieszaniu zwitków w obu urnach wyciąga się z urny № l jeden zwitek, następnie z urny № 2 wyciąga się również jeden zwitek; wylosowane z obu urn cyfry, zestawione obok siebie w porządku, w jakim zostały wyciągnięte, oznaczają numer obligacji, na którą padła wygrana.

Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu odczytuje wyciągnięte zwitki, pokazując je jednocześnie publiczności, po wylosowaniu zaś dwu kolejnych cyfr z obu urn, ogłasza numer obligacji, na którą padła wygrana.

Po każdym wyciągnięciu z obu urn zwitków z numerami przewodniczący losowania niezwłocznie wypełni urny nowemi zwitkami z temi samemi numerami. W tym celu komisja posiadać będzie czyste kartki, na których przewodniczący wypisze odpowiednie cyfry. Kartki te muszą odpowiadać ściśle formatem i wymiarem zwitkom, znajdującym się w urnach.

Mieszanie i ciągnienie zwitków dokonywać będą publicznie sieroty z ochron, utrzymywanych przez warszawskie towarzystwo dobroczynności.

Zamiast urn można przy losowaniu używać kół loteryjnych.

O ile przy jednem losowaniu z obu urn zostaną wyciągnięte same zera - wygrywa obligacja oznaczona numerem 1000000.

O ile wygrana padnie na numer, który w tym samym dniu już został raz wylosowany, wówczas zarządza się ponowne losowanie.

Dzień, miejsce i godzinę losowania, skład komisji, ilość złożonych do każdej urny zwitków, numery obligacyj, na które padły wygrane, zarządzenia powtórnego ciągnienia, przewidzianego w poprzednim ustępie niniejszego paragrafu i jego wynik notuje się w protokóle, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

Obligacje, na które padły wygrane w poprzednich ciągnieniach, nie tracą praw do dalszych losowań, z zachowaniem jednak ograniczeń przewidzianych w § 8 niniejszego rozporządzenia»
Ułamki dolara będą wpłacane i wypłacane w złotych, przeliczonych na dolary podług kursu dnia na podstawie notowań warszawskiej giełdy pieniężnej.
Sprzedaż, wykup przedterminowy oraz w terminie płatności obligacyj serji II premjowej pożyczki dolarowej oraz spłata kuponów uskutecznianą będzie w oddziałach Banku Polskiego, jak również w innych instytucjach upoważnionych przez Ministra Skarbu.

Wypłata wygranych dokonywana będzie jedynie przez oddział główny Banku Polskiego.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.