Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.52.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 czerwca 1921 r.
o wypuszczeniu serji II biletów skarbowych.

Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 r. o biletach skarbowych (Dz. Ust. R. P. № 38, poz. 218), oraz art. 2 i 4 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o wypuszczeniu serji II biletów skarbowych (Dz. Ust. R. P. № 41, poz. 250) zarządzam co następuje:
§  1. Wypuszcza się serją II biletów skarbowych w odcinkach po 5.000 mk., 10.000 mk. i 100.000 mk.
§  2. Bilety skarbowe serji II są płatne w dn, 1 lutego 1922 r.
§  3. Bilety skarbowe serji II są oprocentowane w stosunku 5 od sta rocznie. Odsetki są płatne z góry przez potrącenie od sumy imiennej biletu.
§  4. Bilety skarbowe serji II sprzedają: Centralna Kasa Państwowa, Kasy Skarbowe, Urzędy Podatkowe, oraz oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej według ich wartości dziennej obliczonej w myśl § 3.
§  5. Z obliczanej przy sprzedaży biletów skarbowych serji II kwoty należnych odsetek nie dokonywa się żadnych potrąceń.
§  6. Bilety skarbowe serji II będą opłacane bez żadnych potrąceń, począwszy od dn. 1 lutego 1922 r. aż do dn. 1 lutego 1932 r. przez Centralną Kasę Państwową, Kasy Skarbowe, Urzędy Podatkowe oraz oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
§  7. Przed terminem płatności wskazanym w § 2 bilety skarbowe serji II będą na żądanie posiadaczy wykupywane przez Centralną Kasę Państwową, Kasy Skarbowe, Urzędy Podatkowe oraz oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej według ich wartości dziennej bez pobierania za tę czynność żadnych opłat ani prowizji oraz będą na tych samych zasadach przyjmowane przy wszelkich wpłatach przez Centralną Kasę Państwową, Urzędy Podatkowe i Kasy Skarbowe.
§  8. Bilety skarbowe serji II będą przyjmowane jako kaucje i wadja według wartości dziennej w terminie wykonania zabezpieczonego nimi zobowiązania, a w razie niemożności ustalenia tego terminu - według wartości dziennej w dniu złożenia.
§  9. Oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej przyjmują bilety skarbowe serji II do depozytu bezpłatnie.
§  10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.