Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.250

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1921 r.

USTAWA
z dnia 10 maja 1921 r.
o wypuszczeniu serji II biletów skarbowych.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do wypuszczenia z dniem 1 kwietnia 1921 r. serji II biletów skarbowych na ogólną sumę 5.000.000.000 marek polskich.

Art.  2.

Termin płatności biletów skarbowych serji II, sposób i warunki wypuszczenia ich w obieg, jak również wysokość oprocentowania oraz tryb opłaty odsetek, ustali Minister Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.