Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.38.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1920 r.

USTAWA
z dnia 30 kwietnia 1920 r.
o wypuszczeniu serji I biletów skarbowych.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do -wypuszczenia z dniem 1 maja 1920 r. serji I biletów skarbowych na ogólną sumą 2 miljardów marek polskich.

Art.  2.

Bilety skarbowe serji I płatne są 1 maja 1922 r. i oprocentowane w stosunku 4 od sta rocznie, płatnych półrocznie zdołu, a mianowicie 1 maja i 1 listopada każdego roku.

Art.  3.

Spłata wszelkich należności ponad 20.000 mk. przypadających osobom lub instytucjom prywatnym od instytucji rządowych, może być dokonywana w części, nieprzekraczającej 50% wypłacanej sumy, biletami skarbowemi serji I, według imiennej wartości biletów z doliczeniem wartości bieżącego kuponu do dnia spłaty.

Art.  4.

Bilety skarbowe serji I, posiadające wszystkie kupony, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, będą przyjmowane przy wpłatach na zamierzoną przymusową pożyczkę rentową według zasad, ustalonych w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 r. o biletach skarbowych.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 maja 1920 r.

Art.  6.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.