Wypuszczenie biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.146

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1947 r.

DEKRET
z dnia 11 kwietnia 1947 r.
o wypuszczeniu biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju w zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 22 lutego 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 79) Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Upoważnia się Ministra Skarbu do wypuszczania imiennych biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki według wagi i próby obowiązującej dnia 1 lipca 1944 r. Ogólna suma każdorazowo znajdujących się w obiegu biletów skarbowych nie może przekraczać 70 milionów dolarów.

Wysokość emisji, oprocentowania i odcinków biletów skarbowych, terminy ich wypuszczania i płatności oraz inne warunki emisyj ustala Minister Skarbu w drodze rozporządzeń.

Obowiązek spłaty biletu skarbowego wygasa z upływem 5 lat od dnia jego płatności.

Bilety skarbowe, odsetki od nich oraz uzyskane z nich wpływy wolne są od wszelkich podatków i opłat państwowych i samorządowych.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.