Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.74.503

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 lipca 1921 r.
o wypuszczeniu 3% renty państwowej z 1921 r.

Na podstawie artykułów 1-4, 9 i 10 ustawy z dn. 16 lipca 1920 r. w przedmiocie wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 67, poz. 455), zarządza się co następuje:
§  1. Obligacje 3% renty państwowej z r. 1921 wypuszcza się z dniem następującym po zamknięciu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową.
§  2. 3% renta państwowa 1921 r. wypuszcza się bezterminowo. Spłata jej, względnie konwersja może nastąpić jedynie na mocy specjalnej ustawy.
§  3. Obligacje 3% renty państwowej z r. 1921 wypuszcza się w odcinkach po 100, 500, 1000, 5000, 10000 i 25000 mk.
§  4. Obligacje 3% renty państwowej, z r. 1921 są oprocentowane w wysokości 3 od sta rocznie. Wypłata procentów uskutecznia się z dołu, po przedstawieniu właściwych kuponów w terminach półrocznych, w dniach 1 czerwca i 1 grudnia każdego roku, w Centralnej Kasie Państwowej, w Kasach Skarbowych, urzędach podatkowych i Oddziałach Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
§  5. Kupony nie przedstawione do opłaty w ciągu lat 5 od dnia ich płatności stają się nieważne.
§  6. Obligacjom 3% renty państwowej z r. 1921 przysługują wszelkie prawa papierów, posiadających bezpieczeństwo pupilarne, i mogą one być używane dla lokaty kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, jak też kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacji publicznych, kaucji cywilnych i wojskowych, depozytów, oraz dla konwersji innych papierów pupilarnych.
§  7. Kupony od obligacji 3% renty państwowej 1921 r. są wolne od podatku od kapitałów i rent i będą w ciągu lat 5, od daty ich płatności, przyjmowane przy uiszczaniu podatków i opłat państwowych.
§  8. Obligacjami 3% renty państwowej winna być, według ich wartości nominalnej, pokrywana wewnętrzna przymusowa pożyczka państwowa w części niepokrytej obligacjami 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920.
§  9. Kurs sprzedaży obligacji 3% renty państwowej 1921 r. uzależnia się od terminu, w jakim te obligacje zostaną sprzedane. Przed terminami, które zostaną określone dla pokrycia wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej, obligacje 3% renty państwowej 1921 r. będą sprzedawane aż do odwołania po kursie emisyjnym o 10% niższym od ich nominalnej wartości, z doliczeniem całkowitej wartości bieżącego kuponu w dniu sprzedaży. Po upływie powyższych terminów, kurs sprzedaży będzie podwyższony i wysokość jego zostanie określoną osobnym rozporządzeniem.
§  10. Przy uiszczaniu, w myśl art. 8 ustawy z dnia 27 lutego 1920 r. (Dzien. Ust. Rz. P. № 21, poz. 115), państwowej pożyczki przymusowej obligacjami 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920, przyjmuje się te obligacje, według ich wartości nominalnej narówni z gotówką, jako wpłaty na 3% rentę państwową 1921 r. przy równoczesnej opłacie w gotówce wartości bieżącego kuponu od przedstawionych obligacji do dnia dokonania wpłaty na 3% rentę państwową 1921 r.
§  11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1921 r.