Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.49.301

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU I SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 maja 1920 r.
o wypuszczaniu listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Towarzystw Kredytowych Miejskich, działających na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 kwietnia 1920 r. o zakazie dokonywania wypłat w walucie rublowej rosyjskiej i przerachowania zobowiązań rublowych na marki polskie (Dz. Ust. R. P. № 38 z r. 1920 poz. 216) postanawia się co następuje:
Art.  1.

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie i Towarzystwo Kredytowe Miejskie czynne na obszarze b. zaboru rosyjskiego, mogą wydawać - do czasu przygotowania odpowiedniej ilości nowych blankietów, - listy zastawne na blankietach dawnych opiewających na walutę, rosyjską, z tem jednak zastrzeżeniem iż na tych blankietach będą umieszczane napisy o przerachowaniu wartości imiennej listów zastawnych na marki polskie, według kursu 216 mk. za sto rubli.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.