Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.204

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. poz. 1033) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 czerwca 2018 r. wypowiedział Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzoną w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. 1 , co zostało notyfikowane Rządowi Republiki Cypryjskiej dnia 17 lipca 2018 r. 2 .
Zgodnie z art. 13 ust. 2 umowy traci ona moc obowiązującą dnia 17 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 umowy jej postanowienia zachowują moc do dnia 17 stycznia 2029 r. w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed wejściem w życie wypowiedzenia, tj. przed dniem 17 stycznia 2019 r.

1 Tekst Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1993 r. poz. 521.
2 W notyfikacji Rzeczpospolita Polska oświadczyła również, że zgodnie z art. 30 ust. 3 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., oraz międzynarodowym prawem zwyczajowym klauzula arbitrażowa zawarta w art. 8 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, która jest traktatem wcześniejszym, nie może być stosowana od dnia 1 maja 2004 r., to jest od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, ponieważ nie jest zgodna z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który jest traktatem późniejszym. Brak zgodności klauzul arbitrażowych zawartych w porozumieniach o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej został potwierdzony w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie C-284/16 Achmea. W świetle powyższego, trybunały arbitrażowe ustanowione na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji nie posiadają jurysdykcji do rozpoznania spraw z uwagi na brak ważnej zgody na arbitraż.