Wypowiedzenie przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 48 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.41.255

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 września 1973 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 48 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 26 Konwencji nr 48 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r. (Dz. U. z 1939 r. Nr 21, poz. 134), zostało notyfikowane Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy dnia 10 sierpnia 1973 r. wypowiedzenie przez Polską Rzeczpospolitą Ludową powyższej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wyżej wymieniona konwencja przestanie obowiązywać Polskę od dnia 10 sierpnia 1974 r.