Wypowiedzenie przez Estonię i Irlandię konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.60.474

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 lipca 1938 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Estonię i Irlandię konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, iż w wykonaniu postanowień art. 10 konwencji międzynarodowej w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr 78, poz. 703), Rządy Estonii i Wolnego Państwa Irlandii wypowiedziały powyższą konwencję i że konwencja ta przestała je obowiązywać z dniem 21 czerwca 1935 r.