Wypłacanie żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.695

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz za wykonywanie czynności powierzonych, które wykraczają poza zadania wynikające z zajmowanych stanowisk służbowych, a także stawki i terminy jego wypłacania.
1. 
Miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą", wynosi:
1)
70 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie;
2)
140 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie średnie;
3)
210 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera młodszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);
4)
280 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera starszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie wyższe niż określone w pkt 3;
5)
350 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała) lub wyższym albo obowiązków pracownika wojska na wyższym stanowisku w służbie cywilnej lub na stanowisku osoby kierującej jednostką wojskową.
2. 
Powierzenia żołnierzowi zawodowemu czasowego pełnienia obowiązków służbowych na określonym stanowisku służbowym oraz określenie dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków, a także wysokości dodatkowego wynagrodzenia dokonuje, w decyzji albo rozkazie, dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
3. 
Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu, nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające jego przyznanie, z tym że pierwszej wypłaty wynagrodzenia dokonuje się po dwóch miesiącach wykonywania obowiązków.
4. 
W przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, przez część miesiąca kalendarzowego, żołnierzowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do czasu ich wykonywania. W celu obliczenia dodatkowego wynagrodzenia za część miesiąca kalendarzowego, określoną na podstawie ust. 1, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni, w których żołnierz wykonywał czasowo powierzone obowiązki.
Do czynności powierzonych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zwanych dalej "czynnościami", zalicza się:
1)
sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz udziału w komisji habilitacyjnej;
2)
czasowe zwiększenie obowiązków służbowych lub czasowe powierzenie dodatkowych zadań do wykonania przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w uczelni wojskowej;
3)
dyżury bojowe pełnione w ramach systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i NATO, lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;
4)
pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych, w tym służb pełnionych w czasie ćwiczeń i szkoleń poligonowych;
5)
dyżury medyczne pełnione w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych;
6)
pozostawanie poza podmiotem leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych;
7)
zajęcia dydaktyczne organizowane w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego;
8)
wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów;
9)
wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu;
10)
wykonywanie w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych;
11)
przeprowadzenie prób morskich okrętów albo innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych;
12)
wykonywanie innych niż wymienione w pkt 1-11 czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli wykonywanie tych czynności wynika z innych przepisów, w których nie określono prawa do wynagrodzenia albo nie określono jego wysokości.
1. 
Uprawnionym do powierzania czynności oraz do określania wysokości dodatkowego wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w § 3, jest dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ustawy, zwany dalej "dowódcą".
2. 
W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 3, poza jednostką wojskową, w której żołnierz pełni służbę, podstawę do przyznania i ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przez dowódcę stanowi dokument potwierdzający wykonanie przez żołnierza powierzonych mu czynności.
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 1 przysługuje w wysokości i na warunkach określonych w art. 184 ust. 2-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619).
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 2 przysługuje w wysokości i na warunkach, jakie obowiązują w sprawie przyznawania dodatku zadaniowego, określonych w art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkach wynagradzania za pracę ustalonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 3, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
członkowi załogi statku powietrznego - 200 zł,
2)
członkowi personelu technicznego służby inżynieryjno-lotniczej - 100 zł

- za każdy całodobowy dyżur.

Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 4, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 zł - za każdą służbę dyżurną.
1. 
Żołnierzowi zawodowemu - lekarzowi oraz innemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu wyższe wykształcenie i wykonującemu zawód medyczny, któremu kierownik podmiotu leczniczego powierzył czynności, o których mowa w § 3 pkt 5, za każdą pełną godzinę dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami służby przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 0,5% stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnierzowi.
2. 
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczoną zgodnie z ust. 1, zwiększa się o:
1)
25% - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00;
2)
50% - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w niedziele i święta oraz w dni dodatkowo wolne od służby, bez względu na porę pełnienia dyżuru.
3. 
W przypadku gdy dyżur medyczny jest pełniony przez żołnierza zawodowego posiadającego specjalizację w dziedzinach medycyny priorytetowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczona w sposób wskazany w ust. 1, może zostać zwiększona dodatkowo o 5% - za każdą posiadaną specjalizację w dziedzinie priorytetowej.
4. 
W przypadku zbiegu zwiększeń wysokości dodatkowego wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w ust. 2, żołnierzowi zawodowemu przysługuje jedno, wyższe dodatkowe wynagrodzenie.
5. 
Liczba dyżurów medycznych pełnionych przez żołnierza, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać dwóch tygodniowo i ośmiu miesięcznie.
6. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 5 przysługuje żołnierzom zawodowym - lekarzom stażystom w wysokości i na warunkach określonych w przepisach o stażu podyplomowym lekarza i lekarza dentysty wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 9 ust. 1, zobowiązanemu przez kierownika podmiotu leczniczego do pozostawania poza podmiotem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przysługuje za każdą godzinę pozostawania w tej gotowości dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% stawki określonej w § 9 ust. 1 i 3.
2. 
W przypadku wezwania do podmiotu leczniczego żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, jak za pełnienie dyżuru medycznego, za cały czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w danym dniu.
Przepisów § 9 i § 10 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 56 ust. 3b ustawy, na pełnienie za wynagrodzeniem dyżuru medycznego poza normalnymi godzinami służby lub pozostawania poza podmiotem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 7, polegające na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach:
1)
prowadzonego przez jednostki wojskowe dla żołnierzy i pracowników szkolenia lub doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych oraz szkolenia wewnętrznego,
2)
szkolenia organizowanego przez wojskowe instytucje kultury i placówki oświatowe,
3)
prowadzonej przez jednostki szkolnictwa wojskowego oraz etatowe ośrodki szkolenia działalności dydaktycznej

- przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzanie zajęć dydaktycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w lp. 1, 2 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia mogą być podwyższone, nie więcej niż o:
1)
25% - za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w dniu ustawowo wolnym od pracy;
2)
50% - za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w całości w języku obcym, z wyjątkiem zajęć z języka obcego.
4. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w lp. 1 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia podlegają obniżeniu o 50% w przypadku:
1)
powtórzenia tematu zajęć dydaktycznych u tego samego powierzającego;
2)
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie materiału przygotowanego przez inną osobę;
3)
nieprzeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przyczyn niezależnych od prowadzącego te zajęcia.
5. 
Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone:
1)
w jednostkach szkolnictwa wojskowego przez wojskowych nauczycieli akademickich;
2)
w ramach odpraw i szkoleń organizowanych przez jednostki wojskowe, przez żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach wojskowych albo w jednostkach nadrzędnych lub zaopatrujących.
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 8, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku wykonywania podczas dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów czynności o szczególnym stopniu trudności lub niebezpieczeństwa, stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia mogą być podwyższone przy zastosowaniu mnożników, które określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Dodatkowe wynagrodzenie w pełnej wysokości przysługuje za wykonanie czynności przewidzianych w programie lotu próbnego albo pełnego zakresu prac przygotowawczych do takiego lotu. W przypadku niepełnego wykonania tych czynności lub prac z przyczyn zależnych od żołnierza, wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest proporcjonalna do zakresu ich wykonania.
5. 
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie lotu próbnego wynosi dla:
1)
pierwszego pilota (dowódcy załogi) - 100%,
2)
innego członka załogi - 75%,
3)
pozostałych żołnierzy wykonujących w czasie lotu próbnego na statku powietrznym czynności przewidziane w programie tego lotu - 50%

- stawki obliczonej zgodnie z przepisami ust. 2 i 3.

Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 9, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 280 zł za każdy wykonany skok lub wykonaną próbę.
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 10, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 28 zł za każdą minutę przebywania pod wodą albo w podwyższonym ciśnieniu.
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 11, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 42 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania próby.
2. 
Stawkę dodatkowego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 20% za każdą drugą i następną rozpoczętą dobę próby, jeżeli zgodnie z programem trwa ona przez okres dłuższy niż jedna doba i odbywa się bez zawijania do portu.
3. 
Stawkę dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie programu próby, obliczoną zgodnie z przepisami ust. 1 i 2, zwiększa się o:
1)
20% - dla żołnierzy odpowiedzialnych za techniczne wyniki próby lub bezpieczeństwo jednostki pływającej;
2)
15% - za każde pełne 12 godzin skrócenia planowanego czasu próby.
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 12, za każdy miesiąc ich wykonywania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 25 do 75 zł.
2. 
W przypadku powierzenia żołnierzowi zawodowemu wykonywania więcej niż jednej czynności, o której mowa w § 3 pkt 12, przyznaje się jedno dodatkowe wynagrodzenie.
3. 
Powierzanie czynności za dodatkowym wynagrodzeniem może być dokonywane w przypadku, gdy wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 12, nie zostało ujęte w zakresach obowiązków służbowych przypisanych do stanowisk służbowych występujących w jednostce wojskowej.
4. 
Wskazanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 12, wraz z podaniem podstawy prawnej powierzenia tych czynności oraz dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków, określa dowódca w decyzji albo w rozkazie.
W zależności od rodzaju i charakteru czynności, przy określaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynności, o których mowa w § 9 i § 12-17, uwzględnia się:
1)
pracochłonność oraz stopień wykorzystania czasu poza normalnymi godzinami służby, niezbędnego do wykonania czynności;
2)
stopień trudności i złożoności wykonania czynności;
3)
stopień odpowiedzialności i ryzyka związanych z wykonaniem czynności;
4)
kwalifikacje i doświadczenie żołnierza.
1. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 1-11, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz wykonał powierzoną czynność.
2. 
Do ustalania terminu płatności oraz wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 12, stosuje się przepisy § 2 ust. 3 i 4.
1. 
Decyzje i rozkazy o przyznaniu żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia, wydane na podstawie rozporządzenia uchylanego w § 21 niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, bądź do czasu ich uchylenia albo odwołania i stanowią podstawę do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. 
Decyzje i rozkazy dotyczące przyznania dodatkowego wynagrodzenia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3-5 rozporządzenia uchylanego w § 21 niniejszego rozporządzenia zostaną dostosowane do niniejszego rozporządzenia w terminie 30 dni od dnia jego wejścia w życie. Przepisu § 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, w części dotyczącej wypłaty pierwszego wynagrodzenia po upływie dwóch miesięcy wykonywania obowiązków, nie stosuje się.
3. 
Do czynności, o których mowa w § 3 rozporządzenia uchylanego w § 21 niniejszego rozporządzenia, wykonanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 1141, z 2005 r. poz. 1719 i 2064, z 2006 r. poz. 1808, z 2008 r. poz. 128 oraz z 2010 r. poz. 832).
Rozporządzenie wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Lp.Określenie czynności powierzonejJednostka miaryStawka dodatkowego wynagrodzenia w złotych
1Przeprowadzenie wykładów lub ćwiczeń przez żołnierza:godzina zajęć -
1) posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora;45 minutod 5 do 35
2) posiadającego wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w specjalności odpowiadającej tematyce zajęć;od 5 do 30
3) nieposiadającego kwalifikacji określonych w pkt 1 i 2od 5 do 15
2Przeprowadzenie egzaminów przez komisję egzaminacyjną - wszyscy członkowie komisji łączniejeden egzaminowanyod 5 do 15
3Ocena prac:jedna praca
1) ocena pracy kontrolnej;od 3 do 10
2) ocena pracy końcowejod 3 do 15
4Wygłoszenie prelekcji (odczytu) przez:
1) żołnierza zawodowego posiadającego:
a) tytuł naukowy profesora albo stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała) lub wyższy,prelekcja (odczyt) - 1,5 godzinyod 30 do 140
b) stopień naukowy doktora habilitowanego,łącznie z dyskusjąod 30 do 125
c) stopień naukowy doktora,od 30 do 110
d) wyższe wykształcenie;od 30 do 100
2) pozostałych żołnierzyod 30 do 70

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW

Lp.Rodzaj lotów próbnych albo prac przygotowawczychJednostka obliczeniowaStawka dodatkowego wynagrodzenia - w złotych
samolotyśmigłowce
tłokoweturbośmigłoweodrzutowe
poddźwiękowenaddźwiękowe
12345678
1Loty próbne doświadczalne:1 godz. lotu
- pierwszej i drugiej kategorii100140170220140
- trzeciej i czwartej kategorii80125140210125
2Loty próbne kontrolne:za wykonanie lotu
- pierwszej kategoriiwedług określonego220350370940280
- drugiej kategoriiprogramu170210240540210
- trzeciej kategorii708010019080
3Próby łopat wirników nośnych śmigłowców na1 godz. próby----70
drgania typu flatter oraz ich torowanie
4Przygotowanie statku powietrznego do lotu:1 roboczogodzina
- próbnego doświadczalnego20
- próbnego kontrolnego15

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MNOŻNIKI STAWEK DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE, PODCZAS DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW, CZYNNOŚCI O SZCZEGÓLNYM STOPNIU TRUDNOŚCI LUB NIEBEZPIECZEŃSTWA

Lp.Wykonywane czynnościMnożnik

(od - do)

Loty próbne doświadczalne pierwszej lub drugiej kategorii
1Wyłączanie i uruchamianie w locie silników tłokowych1,5-3
2Wyłączanie i uruchamianie w locie silników odrzutowych i turbinowych1,5-5
3Przeciągnięcia1,5-6
4Korkociągi3-8
5Nurkowania i wyrywania (próby przeciążeniowe)4-8
6Drgania statków powietrznych, trzepotanie usterzeń5-10
7Próby z nowo zabudowanym silnikiem (niestosowanym dotychczas na danym typie statku powietrznego)1,5-6
8Drgania flatter5-10
9Nadobroty zespołów napędowych5-10
10Odpalanie (zrzut, strzelanie) środków bojowych5-10
11Pierwszy lot na prototypie i po modyfikacji5-10
12Próby autorotacyjne śmigłowców (z lądowaniem)3-6
13Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego, w zależności od potrzeb określonych programem lotu, nieujęte w tabeli1,5-5
Loty próbne doświadczalne trzeciej lub czwartej kategorii
1Pierwszy lot po uruchomieniu produkcji seryjnej, remoncie głównym lub modyfikacji4-8
2Odpalenie (zrzut, strzelanie) środków bojowych5-10
3Próby jakości wykonanych napraw węzłów, podwieszeń itp. (bez zmian konstrukcyjnych)4-8
4Próby nowo zabudowanych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych, urządzeń fotograficznych i urządzeń radioelektrycznych2-5
5Sprawdzenie charakterystyk aerodynamicznych i właściwości pilotażowych statków powietrznych2-5
6Próby związane ze zmianami technologii produkcji lub remontu statku powietrznego oraz jego wyposażenia1,5-6
7Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego, w zależności od potrzeb określonych programem lotu, nieujęte w tabeli1,5-3
Przygotowanie statku powietrznego do lotu próbnego
1Wykonywanie czynności związanych z obsługą lotniczych środków bojowych, środków pirotechnicznych, przyspieszaczy startowych oraz innych materiałów i urządzeń niebezpiecznych4-8