§ 6. - Wypłacanie ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.148.1658

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2001 r.
§  6.
Wysokość ryczałtu w 2002 r. wynosi 50% kwoty ryczałtu ustalonego w sposób określony w § 2 ust. 1.