§ 5. - Wypłacanie ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.148.1658

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2001 r.
§  5.
1.
Należności z tytułu ryczałtu wypłaca się zaliczkowo, w wysokości wynikającej z wstępnej kalkulacji miesięcznych potrzeb na wypłaty należności z tytułu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2.
Wysokość zaliczkowej wypłaty na poczet ryczałtu ustala komendant oddziału Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba. Wypłata zaliczki następuje do 7 dnia miesiąca, w którym funkcjonariusz wykonuje zadania, o których mowa w § 2 ust. 1.
3.
Do ustalenia wysokości zaliczki na poczet ryczałtu stosuje się kursy sprzedaży walut obcych ogłoszone przez Narodowy Bank Polski, obowiązujące w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym funkcjonariusz będzie wykonywał zadania, o których mowa w § 2 ust. 1.
4.
Miesięcznego rozliczenia zaliczkowych wypłat na poczet ryczałtu dokonuje komendant oddziału Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, którego wypłaty te dotyczą.
5.
Do rozliczenia zaliczkowych wypłat na poczet ryczałtu stosuje się kursy sprzedaży walut obcych ogłoszone przez Narodowy Bank Polski, obowiązujące w ostatnim dniu miesiąca, w którym funkcjonariusz wykonywał zadania, o których mowa w § 2 ust. 1.