§ 4. - Wypłacanie ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.148.1658

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2001 r.
§  4.
1.
Czas pobytu stanowiący podstawę do obliczenia wysokości ryczałtu obejmuje okres od czasu przekroczenia granicy państwowej do czasu powrotu do kraju.
2.
W przypadku wielokrotnego przekraczania granicy państwowej w ciągu doby podstawę do obliczenia wysokości ryczałtu stanowi łączny czas pobytu poza terytorium w ciągu doby.
3.
Okres nieprzerwanego pobytu poza terytorium, rozpoczętego w danej dobie, a zakończonego w dobie następnej, traktuje się jako pobyt w ciągu doby.