§ 3. - Wypłacanie ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.148.1658

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2001 r.
§  3.
Funkcjonariuszowi wykonującemu zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje:
1)
1/3 ryczałtu, gdy pobyt poza terytorium trwał ponad 4 godziny, nie dłużej jednak niż 8 godzin na dobę,
2)
1/2 ryczałtu, gdy pobyt poza terytorium trwał ponad 8 godzin, nie dłużej jednak niż 12 godzin na dobę,
3)
ryczałt w pełnej wysokości, gdy pobyt poza terytorium trwał ponad 12 godzin.