§ 2. - Wypłacanie ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.148.1658

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2001 r.
§  2.
1.
Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium przysługuje, na warunkach, o których mowa w § 3, ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i innych wydatków w wysokości 10% kwoty diety, określonej w przepisach dotyczących szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
2.
Ryczałt wypłaca się w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej jego równowartość w walucie obcej.