§ 1. - Wyodrębnienie akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.120.774

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 2008 r.
§  1.
1.
Wyodrębnia się do zasobu majątkowego Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa akcje i udziały następujących spółek:
1)
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu - 7.738 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy; łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i wynosi 3.446.934,60 zł;
2)
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "ŚPRD-TRAKT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górkach Szczukowskich k. Kielc - 25.630 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy; łączna wartość została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i wynosi 4.689.965,62 zł;
3)
Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu - 51.200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy; łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i wynosi 3.183.199,92 zł;
4)
MIASTOPROJEKT-POZNAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - 32.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy; łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i wynosi 2.175.403,38 zł;
5)
ŁZG Łęczyca spółka akcyjna z siedzibą w Łęczycy - 65.000 akcji zwykłych na okaziciela, seria A, numery od 039001 do 104000 o wartości nominalnej 1,68 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i wynosi 288.187,22 zł;
6)
Zakłady Tkanin Technicznych "BONITEX" spółka akcyjna z siedzibą w Bolesławcu - 50.062 akcje na okaziciela, seria A, numery akcji: 5718 do 5769, 5771, 10822, 11095, 16673, 17652, 20154, 26647, 26882, 28509 i od 30000 do 80000 o wartości nominalnej 2,42 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i wynosi 1.367.028,24 zł;
7)
METRON CLOCKS Fabryka Zegarów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu - 714 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy; łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i wynosi 258.901,56 zł.
2.
Łączna wartość księgowa akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, wynosi 15.409.620,54 zł.