§ 2. - Wyodrębnienie akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.116.802

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2009 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 r.