§ 1. - Wyodrębnienie akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.116.802

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2009 r.
§  1.
1.
Wyodrębnia się do zasobu majątkowego Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa akcje i udziały następujących spółek:
1)
Chłodnia Szczecińska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie - 7.440 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy; łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 3.057.060,18 zł;
2)
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGROMA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Białostockiej - 11.665 udziałów o wartości nominalnej 323 zł każdy; łączna wartość została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 2.417.312,29 zł;
3)
Zakłady Przemysłu Wełnianego "9 maja" spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi - 40.586 akcji na okaziciela, seria A, numery od 38.560 do 79.145, o wartości nominalnej 10 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 589.058,42 zł;
4)
Zakład Narzędziowy w Świdniku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku - 3.056 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy; łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 2.468.300,64 zł;
5) 1
Rzeszowska Centrala Materiałów Budowlanych spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - 30.650 akcji zwykłych na okaziciela, seria A, numery od 18.391 do 49.040 o wartości nominalnej 2,15 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 1.348.293,50 zł;
6)
WELUX spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach - 109.943 akcje na okaziciela, seria A, numery od 64.938 do 174.880 oraz 163 akcje na okaziciela, seria A o różnych numerach o wartości nominalnej 2,38 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 263.153,34 zł;
7)
Zakłady Azotowe Puławy spółka akcyjna z siedzibą w Puławach - 88.416 akcji na okaziciela, kod ISIN: PLZAPUL00057, o wartości nominalnej 10 zł każda; łączna wartość akcji została określona na podstawie kursu ustalonego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 marca 2007 r. i wynosi 5.030.870,40 zł.
2.
Łączna wartość księgowa akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, wynosi 15.174.048,77 zł.
1 § 1 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.149.1198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2009 r.