§ 2. - Wyodrębnienie akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.152.1600

Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.