§ 1. - Wyodrębnienie akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.152.1600

Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2004 r.
§  1.
1.
Wyodrębnia się do zasobu majątkowego Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa akcje i udziały następujących spółek:
1)
Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej - 20.086 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. i wynosi 20.151.681,22 zł;
2)
Lubinex Sp. z o.o. w Lubinie - 6.242 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy. Łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 30 listopada 2003 r. i wynosi 1.595.829,72 zł;
3)
Fabryka Maszyn Bumar - Koszalin S.A. w Koszalinie - 15.225 akcji zwykłych imiennych, seria A, numery od 004110001 do 004125225 o wartości nominalnej 1 zł każda. Łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. i wynosi 23.142,00 zł.
2.
Łączna wartość księgowa akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, wynosi 21.770.652,94 zł.