Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.826

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów w sądach powszechnych.
§  2.  Wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów ustala się w wysokości od 3200 zł do 4800 zł.
§  3.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz. U. poz. 791).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.