Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.261 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.
1. 
Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:
1)
za stronę tłumaczenia na język polski:
a)
z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - 34,50 zł,
b)
z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 37,16 zł,
c)
z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - 45,11 zł,
d)
z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 50,42 zł;
2)
za stronę tłumaczenia z języka polskiego:
a)
na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 45,11 zł,
b)
na inny język europejski i na język łaciński - 53,07 zł,
c)
na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - 61,04 zł,
d)
na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 74,31 zł.
2. 
Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 100 %.
3. 
Wynagrodzenie za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń wynosi 50 gr za każdą dodatkową stronę tłumaczenia.
Za tłumaczenia tekstów:
1)
zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
2)
sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,
3)
trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym

- stawki przewidziane w § 2 ust. 1 podwyższa się o 25 %.

Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50 % stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 2 ust. 1.
Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi 30 % stawki przewidzianej za tłumaczenie określonej w § 2 ust. 1.
1. 
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 pkt 2 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%.
2. 
Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.
3. 
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne, o którym mowa w ust. 1, wykonywane w porze nocnej w rozumieniu art. 1517 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), niedzielę lub święto, powiększa się o 20%.
Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanego do zapłacenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej w dniu orzekania o wynagrodzeniu właściwej stawki podatku od towarów i usług.
Należne kwoty wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3-5 oraz § 6 ust. 1, podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli jest równa lub niższa od 0,50 grosza.
1. 
Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
2. 
W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1.125 znaków.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz.U.1986.33.168) zachowanym w mocy na podstawie art. 211 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001.98.1070), które traci moc z dniem 27 stycznia 2005 r. na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2004.273.2702).