§ 6. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.168

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2000 r.
§  6.
1. 10
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronicę tłumaczenia określoną w § 1 ust. 1 i powiększoną o 30%.
2.
W razie tłumaczenia ustnego zarówno na język polski, jak i z tego języka, stosuje się tylko jedną stawkę określoną w § 1 ust. 1 pkt 2.
3.
Wynagrodzenie za stratę czasu wezwanego tłumacza, jeżeli z jego usług nie skorzystano, ustala się w wysokości 50% stawki określonej w ust. 1.
4.
Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.
10 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.