§ 1. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.168

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2000 r.
§  1. 1
 
1. 2
Stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za sporządzenie zaświadczonego tłumaczenia stanowią procent kwoty bazowej dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19, poz. 239), której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, i wynoszą:
1)
za stronicę tłumaczenia na język polski:
a)
z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - do 1,3%,
b)
z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - do 1,4%,
c)
z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - do 1,7%,
d)
z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - do 1,9%,
2)
za stronicę tłumaczenia z języka polskiego:
a)
na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - do 1,7%,
b)
na inny język europejski i na język łaciński - do 2,0%,
c)
na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - do 2,3%,
d)
na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - do 2,8%

- z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. 3
W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.
1b. 4
Jeżeli podmiotem zlecającym nie jest organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator - stawki wynagrodzenia ustalone w ust. 1 podwyższa się o wielkość obciążeń podatkowych obejmujących to wynagrodzenie, z wyłączeniem podatku dochodowego od osob fizycznych.
2. 5
(skreślony).
3.
Wynagrodzenie obejmuje koszt przepisania tłumaczenia pismem maszynowym.
4.
Za stronicę tłumaczenia z języka obcego na język obcy stawki wynagrodzenia ustalone w ust. 1 pkt 2 podwyższa się o 50 %.
5.
Za sporządzenie tłumaczenia - na prośbę zlecającego - w dniu zlecenia stawki określone w ust. 1 podwyższa się do 50%.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1989 r. (Dz.U.89.50.299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1989 r.
2 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 1990 r. (Dz.U.90.62.362) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1990 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1991 r. (Dz.U.91.42.187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1991 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1992 r. (Dz.U.92.38.164) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.

3 § 1 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.
4 § 1 ust. 11:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1993 r. (Dz.U.93.50.230) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.

5 § 1 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.