§ 6. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych. - Dz.U.1982.24.174 - OpenLEX

§ 6. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.24.174

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1982 r.
§  6.
1.
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi odpowiednio za każdą godzinę stawkę jak za stronicę tłumaczenia określoną w § 1.
2.
W razie tłumaczenia ustnego zarówno na język polski, jak i z tego języka stosuje się tylko jedną stawkę określoną w § 1 pkt 2.
3.
Wynagrodzenie za stratę czasu wezwanego tłumacza, jeżeli z jego usług nie skorzystano, ustala się w wysokości 50% stawki, o której mowa w ust. 1.
4.
Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.