Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.24.174

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 sierpnia 1982 r.
w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Na podstawie art. 142 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183 oraz z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 19, poz. 145) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za sporządzenie zaświadczonego tłumaczenia:
1)
za stronicę tłumaczenia na język polski:
a)
z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego - 150 zł,
b)
z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 180 zł,
c)
z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - 210 zł,
d)
z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 240 zł;
2)
za stronicę tłumaczenia z języka polskiego:
a)
na język, angielski, francuski, niemiecki i rosyjski - 210 zł,
b)
na inny język europejski i na język łaciński - 270 zł,
c)
na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - 330 zł,
d)
na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

- 390 zł.

Za tłumaczenia tekstów:
1)
sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,
2)
trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym

- stawki przewidziane w § 1 podwyższa się o 25%.

Za sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia oraz za sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie.
Za sprawdzenie i zaświadczenie zgodności dostarczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 30% stawki przewidzianej za tłumaczenie.
1.
W razie sporządzenia i zaświadczenia dodatkowych egzemplarzy tłumaczenia lub odpisu pisma w języku obcym, wymagających ponownego ich przepisania, wynagrodzenie wynosi 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie.
2.
Za sporządzenie i zaświadczenie kopii maszynopisu tłumaczenia lub odpisu pisma w języku obcym, sporządzonego przez tłumacza, wynagrodzenie za każdą kopię wynosi 20% stawki przewidzianej za tłumaczenie.
1.
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi odpowiednio za każdą godzinę stawkę jak za stronicę tłumaczenia określoną w § 1.
2.
W razie tłumaczenia ustnego zarówno na język polski, jak i z tego języka stosuje się tylko jedną stawkę określoną w § 1 pkt 2.
3.
Wynagrodzenie za stratę czasu wezwanego tłumacza, jeżeli z jego usług nie skorzystano, ustala się w wysokości 50% stawki, o której mowa w ust. 1.
4.
Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.
1.
Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.
2.
W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków za stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 43, poz. 221).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.