Wynagrodzenie Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.998

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie wynagrodzenia Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej

Na podstawie art. 43c ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, 2215 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 875) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość i sposób obliczania wynagrodzenia Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, zwanego dalej "wynagrodzeniem", oraz terminy jego wypłaty.
1. 
Rzecznikowi Finansowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości iloczynu przychodów Funduszu Edukacji Finansowej, o których mowa w art. 43c ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zwanej dalej "ustawą", które mogą być wydatkowane zgodnie z art. 43c ust. 2 ustawy, i stawki 2,5%.
2. 
Wynagrodzenie jest wypłacane Rzecznikowi Finansowemu z przychodów Funduszu Edukacji Finansowej nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym dane przychody, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane zgodnie z art. 43c ust. 2 ustawy.
W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym różnica pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem a kosztami poniesionymi przez Rzecznika Finansowego w związku z obsługą i realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, zwanymi dalej "kosztami Rzecznika", jest:
1)
wyższa niż 1,5-krotność kosztów Rzecznika, kwota równa 1,5-krotności kosztów Rzecznika jest przeznaczana na pokrycie kosztów Rzecznika w następnym roku kalendarzowym, a pozostała kwota jest przekazywana, nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia danego roku kalendarzowego, na rachunek Funduszu Edukacji Finansowej;
2)
niższa bądź równa 1,5-krotności kosztów Rzecznika, różnica pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem a kosztami Rzecznika jest przeznaczana na pokrycie kosztów Rzecznika w następnym roku kalendarzowym.
1. 
Za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, Rzecznikowi Finansowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości iloczynu przychodów uzyskanych w tym okresie przez Fundusz Edukacji Finansowej, o których mowa w art. 43c ust. 1 pkt 1-3 ustawy, które mogły być w tym okresie wydatkowane zgodnie z art. 43c ust. 2 ustawy, i stawki 2,5%.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie jest wypłacane nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3. 
W roku 2019 wynagrodzenie stanowi sumę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, wypłaconego od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2019 r. Przepis § 3 stosuje się.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).