Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.121.834

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Funduszu Kolejowego

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej "Bankiem", z tytułu prowadzenia Funduszu Kolejowego, zwanego dalej "Funduszem", oraz sposób i terminy jego wypłaty.
§  2.
1. Bankowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości iloczynu kosztów faktycznie poniesionych przez Bank z tytułu prowadzenia Funduszu i współczynnika 1,06.
2. Podstawę do obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią koszty faktycznie poniesione przez Bank z tytułu prowadzenia Funduszu, w granicach określonych w planie uzasadnionych kosztów ponoszonych przez Bank z tytułu prowadzenia Funduszu, stanowiącym załącznik do planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym.
3. Wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się ze środków Funduszu w okresach miesięcznych, 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
§  3.
1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzenia prowizyjnego Banku należnego od dnia 9 lutego 2006 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za okres od dnia 9 lutego 2006 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia następuje jednorazowo, w najbliższym terminie wypłaty określonym zgodnie z § 2 ust. 3.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.